1921 മലബാർ സമരം

പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ചരിത്രവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

Dr. KKN KURUP

VIEW MORE

1921 മലബാർ സമരം

Dr. KKN KURUP

VIEW MORE

1921 മലബാർ സമരം

Dr. KKN KURUP

VIEW MORE

1921 മലബാർ സമരം

Dr. KKN KURUP

VIEW MORE

1921 മലബാർ സമരം

Dr. KKN KURUP

VIEW MORE

WILLIAM LOGAN

Beautifully crafted with the embellishments of an authentic historiographic document, this book acknowledges the great deal of contributions William Logan made to the making of a greener Malabar.

Dr. KKN KURUP

VIEW MORE

ദുരാചാര മർദനം

ഹസൻ നെടിയനാട്

VIEW MORE

ആനന്ദം
അകലെയല്ല

സി കെ റജീഷ്

VIEW MORE

കോവിഡ് കാലം
അനന്തര ലോകം

മുജീബ് റഹ്‌മാൻ കിനാലൂർ

VIEW MORE

പ്രപഞ്ച ചിത്രം
ഖുർആൻ വർണങ്ങളിൽ

ടി പി എം റാഫി

VIEW MORE

1921 മലബാർ സമരം

മലബാർ സമരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം കൃത്യമായി വരയ്ക്കുന്ന ഗവേഷണപഠനങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. 1921 ലെ മലബാർ സമരത്തിന്റെ വേരുകൾ ആധികാരികമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. സമരം നയിച്ച പ്രചോദനങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കുന്നു. സമര ചരിത്രാഖ്യാനങ്ങളെ സമഗ്രതയോടെ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന കൃതി.

VIEW MORE